Doporučení pro vzdělávání distančním způsobem

  • MŠ je povinna zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
  • Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, mají povinnost se tímto způsobem vzdělávat.
  • Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte (zázemí, materiální podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.), ale také personálním a technickým možnostem školy.

Formy vzdělávání

off-line aktivity – plnění praktických úkolů na dálku. Jedná se o plnění úkolů využívajících přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí – tvořivé práce, aplikace znalostí a dovedností, rozvoj kompetencí: společná hra, příprava jídla, práce na zahradě, pohyb v přírodě, drobné domácí práce, péče o domácí zvířata, výtvarné aktivity atd.

nebo

on-line vzdělávání – v předškolním vzdělávání není on-line vzdělávání prioritním způsobem, nýbrž má doplňkovou funkci

  • Děti a rodiče si mohou úkoly a aktivity, které realizují, dokumentovat videozáznamy, fotografiemi, hlasovými nahrávkami, kresbami apod. Vhodné je založit portfolio, které každodenní vzdělávací aktivity dítěte dokládá. Portfolio po skončení vzdělávání distančním způsobem přineste do mateřské školy.
  • Omlouvání absencí: platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Účast dětí škola posuzuje přiměřeným způsobem dle zapojení do vzdělávacích aktivit v průběhu týdne.

Zapojení dětí v naší mateřské škole bude probíhat off-line a učitelky budou monitorovat zapojení jednotlivých dětí a poskytovat rodičům individuální podporu. Podporu nabízíme v takových formách, aby byly všem dostupné – jedná se o platformy, na kterých společně

Doporučení pro vzdělávání distančním způsobem

Kontaktujte nás